BIP GOV
ARCHIWUM BIP WSSE SZCZECIN
AKTUALNA STRONA BIP DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM: https://www.gov.pl/web/wsse-szczecin/bip
BIP Przetarg:

Przetarg na: ?dostawę odczynników chemicznych i wzorców, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do aparatury laboratoryjnej oraz produktów farmaceutycznych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie

Data ogłoszenia: 2011-10-07 14:02:28

Data składania ofert: 2011-10-20 09:00:00

Data otwarcia ofert: 2011-10-20 10:00:00

OGŁOSZENIE

 

o rozpoczęciu przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej

125 000 euro

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szczecinie

ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin, ogłasza przetarg nieograniczony
na:

 

„dostawę odczynników chemicznych i wzorców, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych
do aparatury laboratoryjnej oraz produktów farmaceutycznych do Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie”

W ramach kodów CPV: 24000000-4, 38000000-5, 33600000-6, 33631600-8 wg „Wspólnego słownika zamówień".

 

Bezpłatną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można:

·               pobrać ze strony internetowej: http://www.wsse.szczecin.pl

·               odebrać w siedzibie przy ul. Spedytorskiej 6/7, pok. Nr 15 w godzinach od 7:25 do 15:00

·               przesłać pocztą na wniosek wykonawcy, przesłany na numer faxu: 091/462-40-60.

 

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie

przy ul. Spedytorskiej 6/7 odczynników chemicznych i wzorców, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do aparatury laboratoryjnej oraz produktów farmaceutycznych zamieszczonych w poniższych tabelach:

 

Część 1

Odczynniki chemiczne i wzorce

 

L.p.

Nazwa

J.m.

Ilość

 
 

1.     

Aceton czystość ≥99,8%, zawartość wody ≤0,05%, współczynnik załamania światła ≤1,358 w 20°C, wartość pH 5-6 ( 395g/l, H2O, 20°C ) do GC

ml

5000

 

2.     

Borowodorek sodu czda

g

1000

 

3.     

(+)Borneol ≥98% C10H18O [CAS 464-43-7]

g

1

 

4.     

Disiarczek węgla czda

g

500

 

5.     

Dulcytol cz

g

100

 

6.     

*Etylu octan  do GC (czystość ≥99,8%, zawartość wody ≤ 0,02%)

ml

22 500

 

7.     

m-Fenylenodiamina CAS 108-45-2 czystość 99,9%

g

5

 

8.     

o-Fenylenodiamina CAS 95-54-5 czystość 99,9%

g

5

 

9.     

Hydrochinon czda

g

100

 

10. 

Izoamylu octan ≥99,7% C7H14O2 [CAS 123-92-2]

ml

1

 

11. 

4-Metylo-1,2-fenylenodiamina(3,4-diaminotoluen) do HPLC 99,7% CAS 496-72-0

g

5

 

12. 

DL-ornityny chlorowodorek cz

g

30

 

13. 

Ortofosforan jednoamonowy czda

g

500

 

14. 

Parafina ciekła do celów mikrobiologicznych

ml

2 000

 

15. 

n-Pentan do analizy śladowej lotnych węglowodorów chlorowcowanych metodą GC: czystość min. 99,5% pozostałość po odparowaniu max. 0,0001%, zawartość wody (K.F.) max. 0,01%, piki ECD dla związków od dichlorometanu do 1,2,4-trichlorobenzenu nie większe niż 1 ng/mL (jako CCl4)

ml

3 000

 

16. 

Ramnoza cz

g

25

 

17. 

Disodowo-magnezowa sól EDTA czda

g

50

 

18. 

D-sorbit cz

g

500

 

19. 

Toluen czystość ≥99,9% do GC, zawartość wody ≤0,005%

ml

2000

 

20. 

Węgiel aktywny (Ø ziaren 1,5-2,5 mm)

g

1 000

 

21. 

Węgla dwusiarczek o niskiej zawartości benzenu poniżej 1ppm

ml

4 000

 

22. 

Węgla dwusiarczek o niskiej zawartości benzenu ≤0,5ppm

ml

2 000

 

23. 

Triwodny wodorofosforan potasu czda

g

100

 

24. 

Żelaza (II)siarczan bezwodny czda

g

200

 

25. 

Rurki adsorpcyjne z węglem aktywnym 50mg/100mg

szt.

550

 

26. 

Rurki adsorpcyjne z hopkalitem do oznaczania rtęci w powietrzu 500 mg

szt.

20

 

27. 

Odczynnik do wykrywania katalazy

ml

30

 

28. 

Tiosiarczan dwusodu pięciowodny czda

g

250

 

29. 

Chlorek sodu czda

g

5000

 

30. 

Siarczan magnezu siedmiowodny czda

g

1000

 

31. 

Alkohol etylowy 96% czda

ml

20000

 

32. 

Piasek kwarcowy ziarnistość ( 0,3-0,9 mm) nr kat. Buchi 37689

1 op.

(2,5 kg)

2,5

 

33. 

 Eter naftowy czda

ml

10000

 

34. 

 Celite 545 nr 213500460 POCh

g

1000

 

35. 

Wzorzec Linolenic Acid Methyl Ester Isomer Mix nr 47792 Supelco - analytical standard, 10 mg/mL in methylene chloride lub równoważny

op.

(1 ml)

1 op

 

36. 

Metanol do gradientowego HPLC

l

2,5

 

37. 

Acetonitryl do gradientowego HPLC

l

2,5

 

38. 

Wzorzec FAME Supelco nr kat. 18919 lub równoważny

Op.

(100 mg)

100

 

39. 

Pył referencyjny o zaw. 2-3% WKK

op. ( 2 g)

1

 

40. 

Roztwór wodny nadmanganianu potasu o stężeniu 1N
 (0,2 M ) sprawdzany wobec wzorca N.I.S.T. lub równorzędnego z certyfikatem

op.

( 1 L )

1

 

41. 

Szczawian disodowy substancja wzorcowa do nastawiania miana wzorzec wtórny do miareczkowania redoks, w oparciu o Standardowy Materiał Referencyjny z NIST CertiPUR®

g

60

 

42. 

Wzorzec 37 Component FAME Mix Supelco nr. 47885-U  - analytical standard, 10 mg/mL in methylene chloride

op.

(1 ml)

2 op

(2 ml)

 

Część 2

Akcesoria i materiały eksploatacyjne do aparatury laboratoryjnej

Lp.

Nazwa produktu

Wymagania

J.m.

Ilość

1.     

Prekolumna BDS-HYPERSIL-C18

10x4/4,6 mm, 5µm, Thermoelectron nr kat. 28105-014001 lub równoważne

1 op.

 (4 szt.)

1 op.

 (4 szt.)

2.     

Naczynka na rozpuszczalnik do aparatu Soxlet Buchi B-811

Nr kat 37276 lub odpowiednie do aparatu Soxlet Buchi B-811 z przystawką B 411

szt.

8 szt.

3.     

Naczynka ze spiekiem do aparatu do hydrolizy

nr kat. 37281 lub  odpowiednie do aparatu Soxlet Buchi B-811 z przystawką B 411

szt.

4 szt.

4.     

 Szklane rurki zasysające do aparatu do hydrolizy 

nr kat. 37380 lub odpowiednie do aparatu Soxlet Buchi B-811

szt.

4 szt.

5.     

Naczynka 300 ml do ekstrakcji do aparatu do hydrolizy

nr kat. 37377 lub odpowiednie do aparatu Soxlet Buchi B-811 z przystawką B 411

szt.

4 szt.

6.     

Prekolumna HYPERSIL-Gold,

10x4/4,6mm ID Thermoelectron nr kat. 25005-014001 lub równoważne do kolumny z wypełnieniem HYPERSIL-Gold

1 op.

 (4 szt)

2 op.

 (8 szt)

7.     

Kolumna chromatograficzna  HYPERSIL-Gold

250x4,6 mm Thermoelectron nr 25005-254630 lub równoważne

szt.

2 szt.

8.     

Tabletki sanityzacyjne

 

do demineralizatora wody (ELGA CT1 disinfection tablets) 

op.

( 10 szt.)

2 op.

( 20 szt. )

9.     

Szklana głowica Dreschsel’a do oznaczania

 rtęci

ze spiekiem 2 sinter śr. 15 mm i szlifem 24/29 neck, dł. głowicy do szlifu 10 cm, prod. Thermo Elemental , nr kat. 94 23 39368591 lub równoważna

 

2 szt.

10. 

Kolby stożkowe do oznaczania rtęci

poj.150 ml, ze szlifem 24/29 mm z korkami, Spektrolab 220  nr kat. 4013 170 80 361

 

20 szt.

11. 

Rurki szklane do oznaczania arsenu na przystawce VGA-77 do spektrofotometru Varian Spectra-250plus

dł. 17 cm

 

5 szt.

12. 

Naczynka do próbek

do autosamplera Analytic Jena MP-60,

poj. ok. 1,5 ml

 

2 op. (2000szt.)

 

 

Część 3

Produkty farmaceutyczne

 

L.p.

Nazwa

 J.m.

Ilość

1.

Gentamycyna 40mg/ml

ml

30

2.

Streptomycyna

amp.

30

3.

Sól do przemywania oczu  (Natrii chloridium )

ml

100

4.

Saszetki z gazikiem jałowym nasączonym 70% alkoholem izopropylowym

szt.

400

II. W zakres dostawy wchodzi również transport na koszt Wykonawcy.

III. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w:

 • Część nr 1 – Odczynniki chemiczne i wzorce;
 • Część nr 2 – Akcesoria i materiały eksploatacyjne do aparatury laboratoryjnej;
 • Część nr 3 – Produkty farmaceutyczne;

 Wykonawca może składać ofertę na całość lub wybrane przez siebie poszczególne pozycje w każdej z w/w części  zamówienia.

IV. Zamawiający rozstrzygnie postępowanie, gdy wpłynie co najmniej jedna niepodlegającą odrzuceniu oferta.

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Wymagany termin realizacji umowy:

 • do 30 czerwca 2012 r., przy czym

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji dostawy przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni roboczych od daty pisemnego zamówienia złożonego przez Zamawiającego.

VII.  O udzielenia zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć:

 1. Oświadczenie Wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2  do niniejszej SIWZ.
  W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru ( jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy ), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
  W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
 3. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 4. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – Zamawiający może żądać, przez zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
  W przypadku Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej -  Zamawiający może żądać umowy spółki cywilnej po wybraniu ich oferty, a przed zawarciem umowy.
 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 i ust. 3.
 • składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
  • nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu,
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia,

oraz :

 • składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy.
 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1  lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  
  Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy pkt. 5 stosuje się odpowiednio.

 Niespełnienie powyższych warunków, bądź niedołączenie do oferty dokumentów i oświadczeń potwierdzających ich spełnienie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem postanowień art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VIII. Ponadto do oferty należy dołączyć ofertę cenową sporządzoną według formularza oferty stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ.

IX.Kryterium oceny ofert: cena 100 % na każdą oferowaną pozycję.

X.  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.

XI. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

XII. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 20 października 2011roku do godz. 900 w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7 pokój nr 15.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 października 2011 roku o godz. 1000 w siedzibie WSSE w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7 pokój nr 15.

XIII. Termin związania ofertą – 30 dni.

XIV.  Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

XV.  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

XVI.  Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

Nr Tytuł załącznika Typ Rozmiar Zmodyfikowany
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1 SIWZ (AAT.272.13.2011-SIWZ.pdf) pdf 206,09 KB 2011-10-07 14:03:43
Załączniki
Wyjaśnienia i modyfikacje
2 Modyfikacja treści SIWZ (AAT.272.13.2011-Modyfikacja tresci SIWZ.pdf) pdf 1 385,47 KB 2011-10-14 14:32:30
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
Odwołania
Udzielenie zamówienia
1 Zawiadomienie o wyborze oferty (AAT.272.13.2011-Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf) pdf 1 325,56 KB 2011-10-24 13:59:07
 • Data opublikowania : 2011-10-07 14:02:28
 • Data ostatniej modyfikacji : Dokument nie modyfikowany
 • Informację wprowadził : Marcin Szewczyk
 • Odpowiedzialny za treść : Elżbieta Pietrusińska
 • Podmiot udostępniający informację : WSSE Szczecin

Pobierz Acrobar Reader https://get.adobe.com/pl/reader/ do prawidłowego odczytywania treści zamieszczonych plików.

Zgodność z rozporządzeniem: W sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Projekt i wykonanie: WSSE Szczecin, Sekcja Informatyki; telefon 91 462 40 60 w 159

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011-2019

Wersja serwisu 1.1, Problemy, uwagi bądź propozycje proszę zgłaszać na adres: wsse.szczecin@pis.gov.pl

X
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.