BIP GOV
ARCHIWUM BIP WSSE SZCZECIN
AKTUALNA STRONA BIP DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM: https://www.gov.pl/web/wsse-szczecin/bip
BIP Przetarg:

Przetarg na: ?zakup i dostawę bonów towarowych dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie?

Data ogłoszenia: 2011-11-07 11:47:28

Data składania ofert: 2011-11-18 09:00:00

Data otwarcia ofert: 2011-11-18 09:30:00

OGŁOSZENIE

o rozpoczęciu przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 133.000 euro

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szczecinie
ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin, ogłasza przetarg nieograniczony
na
„zakup i dostawę bonów towarowych dla pracowników Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie”
w ramach kodu CPV   30199750-2  wg „Wspólnego słownika zamówień".

Bezpłatną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można:

 • pobrać ze strony internetowej: www.wsse.szczecin.pl
 • odebrać w siedzibie przy ul. Spedytorskiej 6/7, pok. Nr 15 w godzinach od 7:25 do 15:00
 • przesłać pocztą na wniosek Wykonawcy, przesłany na numer faxu: 091/462-46-40.
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa bonów towarowych (papierowych) dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie - podlegających wymianie na towary  i usługi w placówkach handlowych wskazanych przez Wykonawcę, podanych w tabeli poniżej:

  Lp.

  NOMINAŁ BONU (w PLN)

  ILOŚĆ BONÓW (w sztukach)

  1

  100

  380

  2

  50

  1805

  3

  20

  380

  4

  10

  190

Placówki realizujące bony:

 1. Zamawiający wymaga, aby bony były realizowane w minimum 5 palcówkach wielobranżowych  o powierzchni powyżej 400 m2  na terenie miasta Szczecina (obejmujące minimum branże: spożywczą, mięsną, chemii gospodarczej, kosmetyczną, AGD-RTV, odzieżową i obuwniczą).
 2. Zamawiający wymaga, aby bony były realizowane (co najmniej) na terenie miast Województwa Zachodniopomorskiego: Szczecin, Koszalin, Stargard Szczeciński, Świnoujście.
 3. Zamawiający wymaga, aby bony były realizowane w placówkach, z co najmniej, następujących branż: AGD-RTV, apteki, bary, budowlane i remontowe, cukiernie, dom i ogród, hale i targowiska, hipermarkety i supermarkety, kina, księgarnie, obuwie i galanteria, perfumerie i drogerie, pizzerie, restauracje, sklepy motoryzacyjne, sklepy odzieżowe, sklepy sportowe, sklepy spożywczo-przemysłowe, stacje paliw, usługi, zabawki i artykuły papiernicze

 

 1. W zakres dostawy wchodzi również transport na koszt Wykonawcy.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający rozstrzygnie postępowanie, gdy wpłynie co najmniej jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 5. Termin ważności bonów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia bonów.
 6. Wymagany termin realizacji umowy: do 7 dni od daty podpisania umowy. 
 7. O udzielenia zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć:

 1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1  pkt 1- 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2  do niniejszej SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną,
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną,
 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że  Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i  społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
 4. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale XIII, pkt 3 ppkt 2 i 3 SIWZ – składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
  2. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia, 
 5. dokumenty, o których mowa w pkt. 4 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
  Dokument, o którym mowa w pkt. 4 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed   upływem terminu składania ofert,   
 6. jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4  zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy pkt. 5 stosuje się odpowiednio.                         

Niespełnienie powyższych warunków, bądź nie dołączenie do oferty dokumentów i oświadczeń potwierdzających ich spełnienie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem postanowień art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Ponadto do oferty należy dołączyć ofertę cenową sporządzoną według formularza oferty stanowiącego   załącznik Nr 1 do SIWZ oraz  wykaz placówek realizujących bony, o których mowa w Rozdziale X SIWZ - w części : „Przedmiot zamówienia - Placówki realizujące bony”.
 2. Kryterium oceny ofert:
  1. Cena za wykonanie zamówienia – 20 % - 20 pkt.
  2. Liczba punktów handlowych wielobranżowych o powierzchni powyżej 400 m2 realizujących bony na terenie Szczecina- 30% - 30 pkt.
  3. Liczba pozostałych punktów handlowych realizujących bony na terenie Szczecina, Koszalina, Stargardu Szczecińskiego i Świnoujścia - 30% - 30 pkt.
  4. Termin dostawy bonów – 20 % - 20 pkt.
 3. Zamawiający rezygnuje z wniesienia wadium.
 4. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 18 listopada 2011 r. do godz. 9:00 w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, ul. Spedytorska 6/7, pokój nr 15.
  Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 listopada 2011 r. o godz. 9:30 w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7.
 5. Termin związania ofertą – 30 dni.
 6. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
 7. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 8.  Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
Nr Tytuł załącznika Typ Rozmiar Zmodyfikowany
Ogłoszenie o zamówieniu
1 Ogłoszenie o zamówieniu (AAT.272.14.2011 - Ogloszenie.pdf) pdf 315,33 KB 2011-11-07 11:48:37
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2 SIWZ (AAT.272.14.2011 - SIWZ.pdf) pdf 1 748,45 KB 2011-11-07 11:48:51
Załączniki
Wyjaśnienia i modyfikacje
3 Modyfikacja SIWZ (AAT.272.14.2011-Modyfikacja-tresci-SIWZ.pdf) pdf 180,64 KB 2011-11-14 14:35:57
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
Odwołania
Udzielenie zamówienia
1 Informacja o wyborze oferty (AAT.272.14.2011-wybor-oferty.pdf) pdf 413,71 KB 2011-11-18 16:47:29
 • Data opublikowania : 2011-11-07 11:47:28
 • Data ostatniej modyfikacji : Dokument nie modyfikowany
 • Informację wprowadził : Marcin Szewczyk
 • Odpowiedzialny za treść : Grażyna Bierszacka
 • Podmiot udostępniający informację : WSSE Szczecin

Pobierz Acrobar Reader https://get.adobe.com/pl/reader/ do prawidłowego odczytywania treści zamieszczonych plików.

Zgodność z rozporządzeniem: W sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Projekt i wykonanie: WSSE Szczecin, Sekcja Informatyki; telefon 91 462 40 60 w 159

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011-2019

Wersja serwisu 1.1, Problemy, uwagi bądź propozycje proszę zgłaszać na adres: wsse.szczecin@pis.gov.pl

X
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.