BIP GOV
ARCHIWUM BIP WSSE SZCZECIN
AKTUALNA STRONA BIP DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM: https://www.gov.pl/web/wsse-szczecin/bip
BIP Ochrona danych..a informacyjna Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

 

Stosownie do przepisu art. 12 ust. 1 w związku z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 r. (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powoływane jako RODO informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szczecinie / Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny z siedzibą w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7, kontakt: tel. 91 462-40-60 fax: 91 462-46-40, e-mail: wsse.szczecin@pis.gov.pl / kancelaria@wsse.szczecin.pl adres skrytki ePUAP: /WSSESZCZECIN/skrytka, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
   
 2. inspektorem ochrony danych u Administratora jest Bartosz Brysiewicz, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wsse.szczecin.pl oraz pod numerem telefonu: 91 462 40 60 wew. 143, lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt. 1;
   
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia publicznego wynikających z przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2017.1261 t.j.) lub w celu wykonania zlecenia w zakresie badań laboratoryjnych/pomiarów (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO);
   
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
   
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej;
   
 6. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
    
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
   
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.
   
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego / Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie. Przy czym podanie danych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 

Powrót do góry strony Ilość wyświetleń: 6270
 • Data opublikowania : 2018-05-24 14:56:58
 • Data ostatniej modyfikacji : 2020-02-20 14:56:48
 • Ostatnia aktualizacja dokonana przez : Wierzchowski Mariusz
 • Informację wprowadził : Wierzchowski Mariusz
 • Odpowiedzialny za treść : Brysiewicz Bartosz
 • Podmiot udostępniający informację : WSSE Szczecin

Pobierz Acrobar Reader https://get.adobe.com/pl/reader/ do prawidłowego odczytywania treści zamieszczonych plików.

Zgodność z rozporządzeniem: W sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Projekt i wykonanie: WSSE Szczecin, Sekcja Informatyki; telefon 91 462 40 60 w 159

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011-2019

Wersja serwisu 1.1, Problemy, uwagi bądź propozycje proszę zgłaszać na adres: wsse.szczecin@pis.gov.pl

X
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.