BIP GOV
ARCHIWUM BIP WSSE SZCZECIN
AKTUALNA STRONA BIP DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM: https://www.gov.pl/web/wsse-szczecin/bip
BIP Praca :: Ogłos..owiskach pracy Nabór na stanowisko..Oddziale Finansowym
Lista artykułów

Nabór na stanowisko księgowy w Oddziale Finansowym

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie poszukuje osobę do pracy na stanowisko księgowy w Oddziale Finansowym.

Osoba ubiegająca się o stanowisko księgowego powinna spełniać następujące wymagania:

  1. posiada obywatelstwo polskie,
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku księgowego – wykształcenie wyższe/średnie
  5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
  6. jej stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku księgowego.

W przypadku osób ubiegających się o stanowisko księgowego będą preferowane następujące dodatkowe wymagania:

1)      ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

  • znajomość ustawy o rachunkowości ,
  • zasad wystawiania faktur,
  • zagadnień związanych z  wydatkowaniem budżetowym w układzie zadaniowym;
  • ogólna znajomość  zasad  sporządzania miesięcznych, kwartalnych i rocznych zbiorczych sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków i dochodów budżetowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • znajomość obsługi programu Word, Excel,

Inne cechy osobowości takie jak: komunikatywność, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu.

Kandydaci do objęcia stanowiska księgowego są zobowiązani do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:

  1. List motywacyjny;
  2. Życiorys – curriculum vitae;
  3. Kserokopia dowodu osobistego;
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
  5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe - świadectw pracy, opinie z poprzednich miejsc pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal - zaświadczenie o zatrudnieniu;
  6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  7. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślneprzestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku księgowego.
  9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182)

Kserokopie dokumentów wymienionych w punktach 3 – 5 muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem 

Dokumenty wymienione w punkcie 1 i 2 oraz oświadczenia wymienione w punktach 6 - 9 muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Osoby zainteresowane, spełniające wyżej wymienione wymagania, proszone są o składanie ofert do dnia 28 stycznia 2019r. (curriculum vitae, listu motywacyjnego, kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie) osobiście w kancelarii WSSE w Szczecinie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin, bądź faksem na nr 091/46-24-640 lub e-mailem sekretariat@wsse.szczecin.pl

W ofercie prosimy o wpisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.  Dz. U. z 2014 r. , poz.1182)”.

Powrót do góry strony Ilość wyświetleń: 561
  • Data opublikowania : 2019-01-18 15:09:12
  • Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-18 15:09:12
  • Informację wprowadził : Hardziejewicz Ewa
  • Odpowiedzialny za treść : Przytuła Karolina
  • Podmiot udostępniający informację : WSSE Szczecin

Pobierz Acrobar Reader https://get.adobe.com/pl/reader/ do prawidłowego odczytywania treści zamieszczonych plików.

Zgodność z rozporządzeniem: W sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Projekt i wykonanie: WSSE Szczecin, Sekcja Informatyki; telefon 91 462 40 60 w 159

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011-2019

Wersja serwisu 1.1, Problemy, uwagi bądź propozycje proszę zgłaszać na adres: wsse.szczecin@pis.gov.pl

X
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.