BIP GOV
ARCHIWUM BIP WSSE SZCZECIN
AKTUALNA STRONA BIP DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM: https://www.gov.pl/web/wsse-szczecin/bip
BIP Praca :: Ogłos..owiskach pracy Ogłoszenie konkursu..icznej w Szczecinie
Lista artykułów

Ogłoszenie konkursu na stanowisko księgowego w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie

Dyrektor WSSE w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko księgowego.

I  Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7

II Określenie stanowiska:

Księgowy

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Liczba stanowisk pracy - 1 stanowisko

Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony,

III Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Osoba ubiegająca się o stanowisko księgowego powinna spełniać następujące, niezbędne wymagania:

1.      posiada obywatelstwo polskie,

2.      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3.      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.      posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku – wykształcenie wyższe/średnie  

5.      cieszy się nieposzlakowaną opinią,

6.      jej stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku księgowego.

W przypadku osób ubiegających się o stanowisko księgowego będą preferowane następujące dodatkowe wymagania:

1.      ogólna znajomość zasad księgowości, planu kont i zasad gospodarki finansowej

 • znajomość ustawy o rachunkowości ,
 • zasad wystawiania faktur,
 • ogólna znajomość  zasad  sporządzania miesięcznych, kwartalnych i rocznych zbiorczych sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków i dochodów budżetowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • znajomość obsługi programu Word, Exel,

Inne:

cechy osobowości takie jak: komunikatywność, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu.

V Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Godziny pracy 7,25 -15.00

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
 • pomieszczenie biurowe znajduje się na I piętrze –winda,
 • do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych,
 • praca w pomieszczeniach klimatyzowanych,
 • w budynku na parterze są toalety dostosowane dla niepełnosprawnych.

VII Wykaz wymaganych dokumentów:

Kandydaci do objęcia stanowiska księgowego w są zobowiązani do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:

1.      List motywacyjny;

2.      Życiorys – curriculum vitae;

3.      Kserokopia dowodu osobistego;

4.      Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

5.      Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe - świadectw pracy, opinie z poprzednich miejsc pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal - zaświadczenie o zatrudnieniu;

6.      Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7.      Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślneprzestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8.      Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku księgowego.

   9.    W ofercie prosimy o wpisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)”.

Kserokopie dokumentów wymienionych w punktach 3 – 5 muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Dokumenty wymienione w punkcie 1 i 2 oraz oświadczenia wymienione w punktach 6 - 9 muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

VIII Miejsce i termin składania dokumentów:

Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów wymienionych w pkt VII w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko księgowego w WSSE w Szczecinie”. Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie WSSE w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7, sekretariat w terminie do 30 sierpnia 2019 r do godz. 15:00.

W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do WSSE w Szczecinie. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

IX Pozostałe zobowiązania:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej ……… /zakładka – ogłoszenia i komunikaty/oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WSSE w Szczecinie. Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie przez telefon.

Powrót do góry strony Ilość wyświetleń: 837
 • Data opublikowania : 2019-08-06 09:38:31
 • Data ostatniej modyfikacji : 2019-08-06 10:15:02
 • Ostatnia aktualizacja dokonana przez : Hardziejewicz Ewa
 • Informację wprowadził : Hardziejewicz Ewa
 • Odpowiedzialny za treść : Skierkowska Anna
 • Podmiot udostępniający informację : WSSE Szczecin

Pobierz Acrobar Reader https://get.adobe.com/pl/reader/ do prawidłowego odczytywania treści zamieszczonych plików.

Zgodność z rozporządzeniem: W sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Projekt i wykonanie: WSSE Szczecin, Sekcja Informatyki; telefon 91 462 40 60 w 159

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011-2019

Wersja serwisu 1.1, Problemy, uwagi bądź propozycje proszę zgłaszać na adres: wsse.szczecin@pis.gov.pl

X
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.